Neni 197/b - Shtrembërimi i konkurrencës në garat sportive

(Shtuar me ligjin nr.10 023, datë 27.11.2008, neni 20)

Shtrembërimi i konkurrencës në garat sportive prej pjesëmarrësve, nëpërmjet përdorimit të substancave të ndaluara, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.