SEKSIONI XI - Vepra penale që cenojnë regjimin juridik të tokës