Neni 315 - Dhënia e një vendimi të padrejtë - (shfuqizuar)