KREU VI - Krime që cenojnë marrëdhëniet me shtetet e tjera