Neni 234/b - Banda e armatosur

(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 17)

Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i bandës së armatosur dënohen me burgim nga dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet.
Pjesëmarrja në bandën e armatosur dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.