Neni 287/a - Çelja e llogarive anonime

(Ndryshuar me ligjin nr.9086, datë 19.6.2003, neni 9)

Çelja e depozitave ose e llogarive bankare, anonime ose me emra fiktivë, dënohet me burgim deri në tre vjet dhe me gjobë nga 200 mijë lekë deri në 2 milionë lekë.