Neni 99

Rregullat e përcaktuara në ligjin nr. 7941, datë 31.5.1995 “Për hyrjen në fuqi të ligjit nr.7895, datë 27.1.1995 “Për Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”, me ndryshimet e mëvonshme, do të zbatohen edhe për këtë Kod.