Neni 3 - Barazia e shteteve aleate

(Shtuar me ligjin nr. 9819, datë 4.7.2002)

Legjislacioni penal ushtarak zbatohet edhe kur veprat penale ushtarake janë kryer në dëm të një shteti të huaj aleat ose partner me shtetin shqiptar.