KREU II - PERGJEGJËSIA PENALE SIPAS LIGJIT PENAL USHTARAK