strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU II - PERGJEGJËSIA PENALE SIPAS LIGJIT PENAL USHTARAK

 • Neni 6 - Personat që përgjigjen sipas ligjit penal ushtarak
 • (Ndryshuar dhe shtuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8919, datë 4.7.2002)

  Me fjalën “ushtarak” kuptohen ata persona që bëjnë pjesë në Forcat e Armatosura.
  Me fjalën “vartës” kuptohet ushtaraku ose personi me gradë, detyrë ose funksion më të ulët.
  Me fjalën “kuadër ose person komandues” kuptohet personi, i cili për arsye të gradës, detyrës ose funksionit, ushtron autoritetin komandues kryesor, sipas

  shkallëve, nga njësitë më të larta deri në nënrepartin ose njësitë e ulëta.

  Ligji penal ushtarak zbatohet:

  1. për ushtarakët në shërbim aktiv, nga koha e caktuar për paraqitjen e tyre në armë, deri në kohën që, sipas dispozitave ligjore, lirohen efektivisht nga shërbimi;
  2. oficerët aktivë në pritje për t’u sistemuar ose të pezulluar;
  3. ushtarakët që vuajnë dënime disiplinore me izolim;
  4. të thirrurit në stërvitje, prova gatishmërie e mobilizimi;
  5. për të gjithë shtetasit që kryejnë një ose disa nga veprat penale në fushën e mbrojtjes;
  6. studentët e shkollave të larta ushtarake ose kursantët që vazhdojnë kurset e kualifikimit ushtarak;
  7. personat e tjerë që, sipas ligjit të veçantë janë subjekt i këtij Kodi.

  Pavlefshmëria e rekrutimit ose paaftësia për të shërbyer në Forcat e Armatosura nuk e përjashton ushtarakun nga përgjegjësia penale, për vepra penale të parashikuara në këtë Kod.