Neni 9 - Dënimi me burgim dhe me gjobë

Dënimi me burgim për krime ushtarake jepet për një kohë nga pesë ditë deri në njëzetepesë vjet, ndërsa për kundërvajtjet penale ushtarake për një kohë nga pesë ditë deri në dy vjet.
Dënimi me gjobë jepet për personat që kryejnë krim ose kundërvajtje penale ushtarake.
Për krimet ushtarake gjoba jepet nga pesë mijë deri në një milion lekë.
Për kundërvajtjet penale gjoba jepet nga tre mijë deri në njëqind mijë lekë.
Për ushtarët e shërbimit të detyrueshëm gjoba jepet nga një mijë deri në pesëdhjetë mijë lekë.