KREU I - VEPRA PENALE NË FUSHËN E MBROJTJES

 • Neni 15 - Shmangia nga evidenca ushtarake
 • Shmangia e shtetasit shqiptar nga regjistrimi ose mosbërja e ndryshimeve në evidencën ushtarake të kryera më shumë se një herë përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.

 • Neni 16 - Shmangia nga thirrja për shërbim ushtarak
 • (Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8919, datë 4.7.2002)

  Shmangia e shtetasit shqiptar nga thirrja për të kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak aktiv, kur nuk përbën kundërvajtje administrative, dënohet si kundërvajtje penale me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.
  Shmangia e shtetasit shqiptar nga thirrja për stërvitje ushtarake ose prova gatishmërie ose mobilizim, kur kryhet më shumë se një herë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me ulje në gradë, me gjobë ose burgim deri në dy vjet.
  Po këto vepra të kryera në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme dënohen me burgim nga dy deri në pesë vjet.

 • Neni 17 - Shmangia nga detyrimi për dorëzim teknike
 • Shmangia nga detyrimi për dorëzimin e teknikës, të mjeteve të transportit, pajisjeve ose kafshëve të punës, kur kryhet më shume se një herë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.
  Po kjo vepër e kryer në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme dënohet me burgim deri në pesë vjet.

 • Neni 18 - Mashtrimi për rekrutim
 • Çdo person që, për të rregulluar rekrutimin ose largimin e tij nga Forcat e Armatosura, paraqet të dhëna të pasakta ose i fsheh ato, kryen kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

 • Neni 19 - Rekrutimi i paligjshëm
 • Çdo person që ndihmon personat e tjerë për të përfituar rekrutimin ose emërimin ose largimin nga Forcat e Armatosura pa plotësuar kushtet e parashikuara me ligj, kryen kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

 • Neni 20 - Pengimi i stërvitjeve dhe detyrave në fushën e mbrojtjes civile
 • Pengimi që u bëhet komandave, trupave e mjeteve ushtarake, në stërvitje, kushtrim e operacione të tjera, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.
  Po kjo vepër, e kryer në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme, dënohet me burgim deri në pesë vjet.

 • Neni 21 - Pengimet në furnizimet e Forcave të Armatosura
 • Mosrealizimi me dashje i detyrimeve kontraktore gjatë kohës kur trupat ndodhen në stërvitje ose operacione ushtarake, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.
  Po kjo vepër, e kryer në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.

 • Neni 22 - Shmangia nga detyrimet e mbrojtjes civile
 • Moskryerja në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme e detyrimeve për mbrojtjen civile të vendit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

 • Neni 23 - Shkelja e rregullave të sjelljes shoqërore në gjendje lufte
 • Shkelja e rregullave të ndriçimit ose të rregullave të tjera të
  detyrueshme në gjendje lufte, kur kryhet më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim deri në tre vjet.

 • Neni 24 - Përhapja në gjendje lufte e informatave që ngjallin panik
 • Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik, e kryer në gjendje lufte, dënohet me burgim deri në pesë vjet.
  Kur kjo vepër ka shkaktuar pasoja të rënda, dënohet me burgim jo më pak se pesë vjet.