Neni 57 - Vjedhja e municionit

Cilido, që vjedh municion luftarak, dënohet me burgim deri në dhjetë vjet.
Po kjo vepër e kryer në gjendje lufte ose gjendje të jashtëzakonshme dënohet me burgim jo më pak se dhjetë vjet.