Neni 58 - Shitja e armatimit ose e pajisjeve ushtarake

Cilido që shet armatimin, municionin, mjetet dhe pajisjet e tjera të dhëna në përdorim vetjak, dënohet me gjobë, nxjerrje në lirim ose me burgim deri në pesë vjet.