Neni 64 - Shkatërrimi i mjeteve të luftimit

Shkatërrimi ose vënia jashtë përdorimit nga ana e kuadrit komandues, në kundërshtim me rregullat ushtarake, e fortifikatave, e anijeve, tankeve, aeroplanëve, depove ushtarake e mjeteve të tjera të luftimit që janë besuar, mosmarrja e masave të duhura për shkatërrimin ose vënien jashtë përdorimit të mjeteve të mësipërme të luftimit, kur ato rrezikohen të bien menjëherë në duart e armikut dhe, kur nuk janë përdorur të gjitha mundësitë dhe mënyrat për shpëtimin e tyre, dënohen me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe, kur janë shkaktuar pasoja të rënda, me burgim jo më pak së pesëmbëdhjetë vjet.