KREU VI - KRIME KUNDËR JETËS DHE SHËNDETIT TË USHTARAKUT