PJESA E DYTË - TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT