KREU IV - LIRITË DHE TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE