strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

PJESA E PESTË - KËSHILLI I MINISTRAVE

 • Neni 95
 • 1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat.
  2. Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk u është dhënë organeve të pushteteve të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore.

 • Neni 96
 • 1. Presidenti i Republikës, në fillim të legjislaturës, si dhe kur vendi i Kryeministrit mbetet vakant, emëron Kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit të partive, që ka shumicën e vendeve në Kuvend.
  2. Në qoftë se Kryeministri i emëruar nuk miratohet nga Kuvendi, Presidenti emëron një Kryeministër të ri brenda 10 ditëve.
  3. Në qoftë se edhe Kryeministri i emëruar rishtas nuk miratohet nga Kuvendi, brenda 10 ditëve Kuvendi zgjedh një Kryeministër tjetër. Në këtë rast Presidenti emëron Kryeministrin e ri.
  4. Kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë Kryeministrin e ri, Presidenti i Republikës shpërndan Kuvendin.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.28, datë 21.12.2002 shih fq.93

 • Neni 97
 • Kryeministri i emëruar sipas nenit 96, nenit 104 ose 105, i paraqet për miratim Kuvendit, brenda 10 ditëve, programin politik të Këshillit të Ministrave së bashku me përbërjen e tij.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.28, datë 21.12.2002 shih fq.93

 • Neni 98
 • 1. Ministri emërohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës, me propozim të Kryeministrit, brenda 7 ditëve.
  2. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditëve nga Kuvendi.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.18, datë 14.5.2003. shih fq.108

 • Neni 99
 • Para fillimit të detyrës, Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat betohen para Presidentit të Republikës.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.18, datë 14.5.2003. shih fq.108

 • Neni 100
 • 1. Këshilli i Ministrave përcakton drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore.
  2. Këshilli i Ministrave merr vendime me propozim të Kryeministrit ose të ministrit përkatës.
  3. Mbledhjet e Këshillit të Ministrave bëhen të mbyllura.
  4. Aktet e Këshillit të Ministrave janë të vlefshme, kur nënshkruhen nga Kryeministri dhe ministri propozues.
  5. Këshilli i Ministrave nxjerr vendime dhe udhëzime.

 • Neni 101
 • Këshilli i Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte normative që kanë fuqinë e ligjit, për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen menjëherë Kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë që nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen nga Kuvendi brenda 45 ditëve.

 • Neni 102
 • 1. Kryeministri:
  a) përfaqëson Këshillin e Ministrave dhe kryeson mbledhjet e tij;
  b) koncepton dhe paraqet drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe përgjigjet për to;
  c) siguron zbatimin e legjislacionit dhe të politikave të miratuara nga Këshilli i Ministrave;
  ç) bashkërendon dhe kontrollon punën e anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe të institucioneve të tjera të administratës qendrore të shtetit;
  d) kryen detyra të tjera të parashikuara në Kushtetutë e në ligje.
  2. Kryeministri zgjidh mosmarrëveshjet ndërmjet ministrave.
  3. Kryeministri, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr urdhra.
  4. Ministri, brenda drejtimeve kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore, drejton nën përgjegjësinë e tij veprimtarinë që ka në kompetencë. Ministri, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr urdhra dhe udhëzime.

 • Neni 103
 • 1. Ministër mund të caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet.
  2. Ministri nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose anëtar i organeve të shoqërive fitimprurëse.
  3. Anëtarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.38, datë 23.6.2003, shih fq.80

 • Neni 104
 • 1. Në rast se mocioni i besimit i paraqitur nga Kryeministri refuzohet nga shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, Kuvendi, brenda 15 ditëve, zgjedh një Kryeministër tjetër. Në këtë rast Presidenti emëron Kryeministrin e ri.
  2. Kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë Kryeministrin e ri, Presidenti i Republikës shpërndan Kuvendin.
  3. Votimi i mocionit nuk mund të bëhet pa kaluar 3 ditë nga paraqitja e tij.

 • Neni 105
 • 1. Në rast se mocioni i mosbesimit i paraqitur nga një e pesta e deputëteve miratohet nga shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, Kuvendi, brenda 15 ditëve, zgjedh një Kryeministër tjetër. Në këtë rast Presidenti emëron Kryeministrin e ri.
  2. Kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë Kryeministrin e ri, Presidenti i Republikës shpërndan Kuvendin.
  3. Votimi i mocionit nuk mund të bëhet pa kaluar 3 ditë nga paraqitja e tij.

 • Neni 106
 • Kryeministri dhe ministrat janë të detyruar të qëndrojnë në detyrë deri në formimin e Këshillit të Ministrave pasardhës.
  ________
  Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.6, datë 18.1.2002, shih fq.88

 • Neni 107
 • 1. Nëpunësit publikë zbatojnë ligjin dhe janë në shërbim të popullit.
  2. Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.
  3.Garancitë e qëndrimit në detyrë dhe trajtimi ligjor i nëpunësve publikë rregullohen me ligj.