Neni 97

Kryeministri i emëruar sipas nenit 96, nenit 104 ose 105, i paraqet për miratim Kuvendit, brenda 10 ditëve, programin politik të Këshillit të Ministrave së bashku me përbërjen e tij.
________
Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.28, datë 21.12.2002 shih fq.93