Neni 98

1. Ministri emërohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës, me propozim të Kryeministrit, brenda 7 ditëve.
2. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditëve nga Kuvendi.
________
Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.18, datë 14.5.2003. shih fq.108