Neni 99

Para fillimit të detyrës, Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat betohen para Presidentit të Republikës.
________
Interpretuar me Vendim të Gjykatës Kushtetuese, nr.18, datë 14.5.2003. shih fq.108