PJESA E KATËRMBËDHJETË - KONTROLLI I LARTË I SHTETIT