PJESA E TETËMBËDHJETË - DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT