Revizionet ju lejojnë të ndiqni ndryshimet midis versioneve të ndryshëm të një postimi.

Revizionet e Neni 511 - Urdhri i ekzekutimit

RevizionVeprime
08/10/2009 - 19:49 by admin

(Shtuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 106; ndryshuar fjalia e dytë e paragrafit të parë dhe paragrafi i fundit me ligjin nr.10 052, datë 29.12.2008, neni 16)

revizioni aktual
07/27/2009 - 21:55 by admin