ligji nr. 10142, per sigurimet shoqerore suplementare per policine e shtetit

ligji nr. 10142, per sigurimet shoqerore suplementare per policine e shtetit