procedura administrative

Kërkoj që nëse ndokush ka mundesi te me postoj diçka rreth fazave te procedures administraitive ( pos atyre qe ceken ne kodin e rocedurave administrative), sidomos er periudhen provuese