Privatizimi i banesave shteterore.

Ne nje banese me 1 dhjetor 1992 banonin dy familie te ndare, nena personalisht dhe i biri familiarisht.Sipas procedures se privatizimit ne shkurt te 1992 u be pagesa e privatizimit; ne Nentor te vitit 1993 nena nderon jete; ne 1995 nga ndermarja komunale banesa plotesohet formulari 2 dhe 3 e sipas ligjit ne keto formulare te privatizimit ishin perfshire te dy familjet sipas certifikatave te Gushtit 1993.Ne 1997 sipas dokumentit te plotesuar nga Nder. Kom. Banesa tek noteria dorezohet dokumenti formal i Kontrate - Shitblerje per tu Vertetuar nga noteri dhe per te kaluar ne Hipoteke.Por ne kete kontrate shitblerje ishte perfshire vetem nje familje dhe per me teper certifikatat e vitit 1993 nuk ishin perfshire, por ishin zevendesuar me certifikata te vitit 1997.
Sqaroj se nena me vendim gjykate ka trashegimtar ligjor.
A eshte i drejte veprimi nga Nder . Kom. Banesa kur ligji e thote shprehimisht qe te drejten e privatizimit e kane ata banore qe jane qirazhinj ne banese brenda 1 Dhjetorit 1992 dhe nuk parashikon ne asnje nen perjashtimin nga privatizimi dhe pronesia .