PJESA E NJËMBËDHJETË - PROCEDURA E FALIMENTIMIT E LIDHUR ME SHTETE TË TJERA