Neni 142 - Tabela

Administratori i falimentimit regjistron të gjitha pretendimet me të dhënat, sipas pikës 2 të nenit 141 të këtij ligji. Tabela e pretendimeve depozitohet në zyrën e gjykatës bashkë më aplikimet dhe vërtetimet e bashkëlidhura për inspektimin e bërë nga palët brenda një periudhe kohore sa një e treta e kohës ndërmjet ditës së fundit të afatit të depozitimit dhe mbledhjes për verifikimin e pretendimeve.