Neni 180 - Politika e planit

Ripagimi i kreditorëve me të drejtë ripagimi të veçantë dhe i kreditorëve të falimentimit, disponimi i pasurive të masës së falimentimit dhe shpërndarja e tyre te palët, si dhe përgjegjësia e debitorit që shtrihet edhe pas përfundimit të procedurës së falimentimit mund të rregullohen me një plan riorganizimi, që ndryshon nga parashikimet e këtij ligji.