Neni 189 - Trajtimi i barabartë i të gjithë pjesëmarrësve

1. Të gjitha palët brenda grupit kanë të drejta të barabarta.

2. Trajtimi i ndryshëm i pjesëtarëve të një grupi lejohet vetëm me miratimin e të gjithë pjesëtarëve. Në këtë rast planit të riorganizimit duhet t’i shtohet deklarata miratuese e secilës prej palëve.

3. Është e pavlefshme çdo marrëveshje e arritur midis administratorit të falimentimit, debitorit ose e personave të tjerë dhe pjesëtarëve të veçantë, nëpërmjet së cilës parashikohen përfitime të paparashikuara në plan për shkak të pranisë së këtyre palëve në një votim, ose në përgjithësi, në lidhje me procedurën e falimentimit.