Neni 221 - Mbyllja e procedurës së falimentimit

1. Sapo vendimi që miraton planin e riorganizimit merr formë të prerë, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos mbylljen e procedurës së falimentimit.

2. Para mbylljes, administratori korrigjon pretendimet e pakundërshtueshme ndaj masës së falimentimit dhe jep mjete sigurimi për pretendimet e kundërshtueshme.

3. Ky vendim dhe shkaku i mbylljes shpallen publikisht. Debitori, administratori i falimentimit dhe anëtarë të komitetit të kreditorëve njoftohen që më parë për datën kur hyn në fuqi mbyllja e procedurës. Pika 2 e nenit 200 të këtij ligji zbatohet sipas rastit.