Neni 222 - Pasojat e mbylljes

1. Me mbylljen e procedurës së falimentimit mbarojnë edhe të gjitha funksionet e administratorit të falimentimit dhe të anëtarëve të komitetit të kreditorëve. Debitorit i kthehet e drejta të disponojë lirisht masën e falimentimit.

2. Dispozitat për mbikëqyrjen e zbatimit të planit nuk cenohen.

3. Çdo padi e ngritur për të kundërshtuar veprimet e debitorit në procedurën e falimentimit mund të vazhdohet nga administratori edhe pas mbylljes së procedurës, nëse kjo është parashikuar në pjesën analizuese të planit. Në këtë rast, padia vazhdohet për llogari të debitorit nëse në plan nuk është parashikuar ndryshe.