Neni 231 - Përfundimi i mbikëqyrjes

Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos përfundimin e mbikëqyrjes:
a) kur pretendimet, shlyerja e të cilave mbikëqyret, janë përmbushur ose përmbushja e tyre është siguruar;
b) kur kanë kaluar tre vjet nga përfundimi i procedurës së falimentimit dhe nuk është paraqitur kërkesë për fillimin e një procedurë të re falimentimi.
Vendimi shpallet publikisht. Pika 3 e nenit 230 të këtij ligji zbatohet sipas rastit.