Neni 232 - Shpenzimet e mbikëqyrjes

Debitori paguan shpenzimet e mbikëqyrjes. Në rastin e pikës 3 të nenit 223 shpenzimet për mbikëqyrjen i paguan shoqëria e bashkuar.