Neni 251 - E drejta e propozimit

Debitori dhe kreditorët mund t’i propozojnë seksionit tregtar të gjykatës së rrethit një individ të përshtatshëm për të vepruar si i besuar në rastin konkret.