Neni 283

Ligji nr.8017, datë 25.10.1995 “Për procedurat e falimentimit”, shfuqizohet.