Neni 284

Ky ligj hyn në fuqi më 1 tetor 2002.

Ligj nr.8901, datë 23.5.2002 shpallur me dekretin nr.3383, datë 26.6.2002 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani

Botuar në Fletoren Zyrtare 31, faqe 955