Neni 216 - Ankimi

Kreditorët dhe debitori mund të paraqesin ankim të veçantë sipas Kodit të Procedurës Civile kundër vendimit që miraton ose nuk e miraton planin e falimentimit.