Neni 19

Ky ligj hyn në fuqi më 15 maj 1995.

Shpallur me dekretin nr.1090, datë 4.5.1995 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,

Sali Berisha Botuar në Fletoren Zyrtare nr.11, faqe 458