Neni 4

(Ndryshuar me dekretin nr.1615, datë 20.9.1996 neni 1)

(Ndryshuar me dekretin nr.1631, datë 1.11.1996, neni 1)

(Ndryshuar me ligjin nr.8237, datë 1.9.1997, neni 2)

(Shtuar paragrafi i dytë me ligjin nr.8482, datë 10.5.1999, neni 1)

Ministria e Ekonomisë është përfaqësuese e pronarit për pronën shtetërore.
Këshilli i Ministrave mund t’ia kalojë këtë të drejtë edhe organeve të qeverisjes vendore.
Ministria e Ekonomisë, përveç të drejtave që rrjedhin nga të qenët përfaqësues i pronarit shtetëror, kryen transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare dhe privatizimin e tyre, drejton punën për hartimin e akteve të themelimit të shoqërive që krijohen nga transformimi i ndërmarrjeve, nënshkruan kapitalin themeltar dhe autorizon regjistrimin e tyre.
Ministritë, departamentet, drejtoritë a institucionet e tjera që varen drejtpërdrejt nga Këshilli i Ministrave, si dhe organet përkatëse të pushtetit lokal, përgjigjen për administrimin e pronës shtetërore që kanë në varësi.
Prona shtetërore në shoqëritë me kapital të përbashkët administrohet nga organi që ka bërë nënshkrimin e pjesës shtetërore të kapitalit, ose, kur kjo nuk është kryer, administrohet nga dikasteri a organi i pushtetit lokal, nga i cili ka pasur varësinë në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Transferimi i së drejtës së ortakut shtetëror në këto shoqëri (si kapitali i pjesës shtetërore etj.) bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave".