Neni 5

(Shfuqizuar me dekretin nr.1631, datë 1.11.1996, neni 2)