Neni 6

(Shtuar paragrafi i dytë me ligjin nr.8099, datë 28.3.1996, neni 1)

(Ndryshuar me dekretin nr.1615, datë 20.9.1996 neni 2)

(Ndryshuar me dekretin nr.1631, datë 1.11.1996, neni 3)

Ministria e Privatizimeve drejton punën për hartimin e akteve të themelimit të shoqërive që krijohen nga transformimi i ndërmarrjeve dhe autorizon regjistrimin e tyre.