Neni 4 - Transferimi i aksioneve në rast privatizimi

Transferimi i aksioneve në rastin e privatizimit do të kryhet me urdhër të Ministrit të Ekonomisë Publike dhe Privatizimit në bazë të legjislacionit në fuqi për privatizimin.