LIGJ Nr.7582, datë 13.7.1992 - PËR NDËRMARRJET SHTETËRORE

(Ndryshuar me ligjin nr.7670, datë 9.2.1993)
(Ndryshuar me ligjin nr.7743, datë 26.7.1993)

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: