Neni 25

Çdo kontratë a marrëveshje ndërmjet ndërmarrjes nga njëra anë dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues ose punonjësve të tjerë të ndërmarrjes nga ana tjetër është e ndaluar, me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj.