I. PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE

 • UDHËZIM Nr.114, datë 1.11.2005 - PËR SHOQËRITË ANONIME “NË LIKUIDIM E SIPËR” ME KAPITAL TËRËSISHT SHTETËROR
 • Në zbatim të nenit 102 pika 4 e Kushtetutës dhe ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, seksioni i V “Likuidimi”, ligji nr.7926, datë 20.04.1995 “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare” i ndryshuar, Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me cilësinë e aksionarit të vetëm të shoqërisë,

  UDHËZON:

  1. Me hyrjen në fuqi të vendimit të shpalljes në likuidim të shoqërisë anonime, procedurat e likuidimit do të bëhen në përputhje me dispozitat e ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, kreu VI “Dispozita të përbashkëta për të gjitha format e shoqërive”, seksioni V “Likuidimi”.

  2. Shoqëria është në likuidim nga momenti i daljes së urdhërit të zotëruesit të vetëm të kapitalit të shoqërisë. Operacionet e likuidimit kryhen nga likuidatori, i cili përfaqëson shoqërinë dhe ka për objekt mbylljen e llogarive (shkarkimin nga llogaritë të vlerave kontabël) dhe çregjistrimin e shoqërisë nga Regjistri Tregtar me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë.

  3. Me kalimin e shoqërisë në likuidim hartohet bilanci i likuidimit, i cili verifikohet dhe vërtetohet nga eksperti kontabël i autorizuar. Bilanci për efekt likuidimi miratohet nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shërben si pikënisje për operacionet e likuidimit.

  4. Me shpalljen e shoqërisë në likuidim, pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme do të shiten nga likuidatori i shoqërisë nëpërmjet ankandit, duke përdorur publikimin. Njoftimi për shitje publikohet në tri gazeta me qarkullim kombëtar. Periodiciteti i njoftimeve të jetë 3 herë brenda 15 ditëve.
  Në çdo ankand për shitjen e pasurisë, pjesë e komisionit të tij të jetë përfaqësuesi i ministrisë (METE), si përfaqësues i pronarit shtet. Hartimi i procesverbalit të ankandit të evidentojë komisionin e ankandit, konkurruesit në ankand dhe shpalljen e fituesit. Me pagesën e plotë të vlerës së objektit në të cilën përfshihet dhe 20% i TVSH-së, lidhet kontrata e shitjes së objektit. Kontrata të përcaktojë qartë detyrimet e palëve, pagimin e taksave dhe aktin e dorëzimit të objektit. Pas çdo ankandi të raportohet në ministri, si përfaqësuese e pronarit të pronës shtetërore mbi realizimin e tij.
  Raporti të shoqërohet me dokumentacionin përkatës.

  5. Vlera fillestare e ankandit për shitjen e aktiveve të shoqërisë të jetë vlera kontabël e bilancit të shoqërisë në likuidim, e cila i përgjigjet kapitalit të nënshkruar në vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë, dhe të regjistruar pranë Regjistrit Tregtar, si dhe të gjitha vendimet për 134 ndryshimet e kapitalit të marra nga Gjykata dhe që janë depozituar në Regjistrin Tregtar.
  Kur nuk realizohet shitja me vlerat e kontabilitetit procedohet me ekspertë vlerësues pasurie, për përcaktimin e vlerës së tregut të elementeve të pasurisë të shoqërisë. Ekspertët vlerësues të pasurisë emërohen nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Pagesa e tyre bëhet sipas dispozitave ligjore në fuqi.

  6. Të ardhurat e realizuara nga likuidimi, si: shitja e aseteve; arkëtimi i debitorëve, të ardhura e fitime të tjera, do të shërbejnë për shlyerjen e kreditorëve të shoqërisë sipas përcaktimeve në Kodin Civil.

  7. Likuidatori nuk mund të lidhë kontrata dhe nuk mund të shesë me mirëkuptim, pa autorizim nga Ministri i Ekonomisë,Tregtisë dhe Energjetikës. Në publikimin për shitje të pasurisë së shoqërisë në likuidim do të përfshihen edhe objektet e dhëna me qira, përpara datës së shpalljes së shoqërisë në likuidim.

  8. Llogaritë vjetore depozitohen në formën dhe në afatet e zakonshme të parashikuara nga ligji nr.7661, datë 19.01.1993 “Për kontabilitetin”.

  9. Çdo 3 muaj likuidatori raporton mbi gjendjen e aktivit dhe të pasivit të shoqërisë, duke dhënë llogari mbi ecurinë e operacioneve të likuidimit dhe kohën e nevojshme për përfundimin e tyre. Pjesë e raportimit të jenë:
  - Shitjet e realizuara me vlerat sipas kontabilitetit dhe çmimeve të shitjes.
  - Veças aktivet e qëndrueshme dhe veças aktivet qarkulluese, shoqëruar me kontratat e shitjes.
  - Pagimin e kreditorëve (dokumente justifikuese).
  - Arkëtimin e debitorëve (dokumente justifikuese).
  - Situacionin e shpenzimeve të kryera (paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative).
  - Përcaktimin e rezultatit të likuidimit për periudhën përkatëse.

  10. Kur operacionet e likuidimit kanë përfunduar, likuidatori harton bilancin financiar përfundimtar të likuidimit i cili do të shoqërohet me raportin e ekspertit kontabël të autorizuar për vërtetimin e llogarive përfundimtare të likuidimit.

  11. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës vendos për llogaritë përfundimtare të likuidimit. Ai ngarkon likuidatorin për depozitim të llogarive prane Regjistrit Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë, dhe marrjen e vendimit për mbylljen e likuidimit dhe çregjistrimin e shoqërisë.

  12. Anulohen të gjitha miratimet e privatizimit, për të cilat nuk ka filluar procedura e përgatitjes së dokumentacionit të vlerësimit, që kanë dalë para datës së shpalljes së shoqërisë në likuidim.

  13. Udhëzuesi nr.6279, datë 11.10.2004, dhe nr.7564, datë 8.12.2004 i Ministrisë së Ekonomisë, shfuqizohet.

  Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  MINISTRI I EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS Genc Ruli

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.92, faqe 2965

 • VENDIM Nr.23, datë 21.1.1999 - PËR SHPËRBLIMIN E PUNONJËSVE TË SHOQËRIVE TREGTARE, QË PRIVATIZOHEN
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të neneve 129, 214, 215 të ligjit nr.7638, datë 19.1.1992 “Për shoqëritë tregtare”, me propozimin e Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit,
  Këshilli I Ministrave

  VENDOSI:

  1. Në shoqëritë tregtare, që privatizohen, të cilat janë në procesin e shitjes së paketës së aksioneve të tyre, dhe gjatë veprimtarisë rezultojnë të kenë rritur vlerën e kapitalit themeltar, e vazhdojnë të konkurrojnë në treg, punonjësit e tyre përfitojnë deri në 12 paga mujore nga fitimi neto, i realizuar, i vitit ushtrimor. Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, në shpërndarjen e fitimit neto të realizuar nga shoqëria tregtare, përcakton nga dividenti shumën që u takon punonjësve.

  2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit për zbatimin e këtij vendimi.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  KRYETARI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Pandeli Majko
  Botuar në Fletoren Zyrtare Ekstra-maj, faqe 77

 • VENDIM Nr.288, datë 5.6.1995 - PËR PRIVATIZIMIN E SË DREJTËS SHTETËRORE NË SHOQËRITË TREGTARE ME KAPITAL TË PËRBASHKËT
 • Me propozimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave,
  Këshilli i Ministrave VENDOSI:

  1. Privatizimi i së drejtës shtetërore në shoqëritë tregtare me kapital të përbashkët kryhet duke u mbështetur në Kodin Civil, ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare” dhe në aktet e themelimit të shoqërive tregtare.

  2. Përcaktimi i vlerës së kapitalit shtetëror gjatë procesit të privatizimit të kuotës që zotëron shteti në shoqërinë tregtare bëhet nëpërmjet ankandit.
  Vlera minimale e shitjes së kuotave nuk do të jetë më e vogël se vlera e kontributeve të palës shtetërore të vendosura në momentin e themelimit të shoqërisë dhe më pas.

  3. Privatizimi i së drejtës shtetërore për çdo shoqëri tregtare me kapital të përbashkët kryhet me miratim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të Ministrisë së Financave. Procedurat për realizimin e shitjes të së drejtës shtetërore kryhen nga AKP, pas marrjes së miratimit nga Këshilli i Ministrave.

  4. Procesi parapërgatitor i shqyrtimit dhe përcaktimit të listave të shoqërive tregtare që do të futen në procesin e privatizimit, do të bëhet nga një grup ekspertësh të prëcaktuar nga Kryetari i Këshillit të Ministrave.

  5. Publikimi për shitje i pjesës shtetërore bëhet në organet e specializuara ndërkombëtare ose të vendit, sipas përcaktimit për çdo rast nga Këshilli i Ministrave.

  6. Shlyerja e detyrimit nga blerësi i së drejtës shtetërore bëhet në lekë.

  7. Ministria e Financave dhe AKP nxjerrin udhëzimin përkatës për zbatimin e këtij vendimi.

  8. Ndalohet e drejta e përfaqësuesve shtetërorë në shoqëritë e përbashkëta për të ndryshuar përqindjen e kapitalit shtetëror.
  Të ndërpriten procedurat për prishjen e njëanshme të kontratave nga ana e partnerit shtetëror.

  9. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.232, datë 24.5.1994 “Për privatizimin e së drejtës shtetërore në ndërmarrjet e përbashkëta” dhe pika 6 e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.93, datë 28.2.1994 “Për bashkimin e së drejtës shtetërore në ndërmarrjet e përbashkëta me ortakë të tjerë”, shfuqizohen.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  KRYETARI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Aleksandër Meksi
  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.23, faqe 1019

 • VENDIM Nr.537, datë 1.8.2007 - PËR RREGULLAT PËR EMRAT DHE EMËRTIMET TREGTARE
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 23 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm do të kenë këtë kuptim:
  a) “Emri i personit juridik” është emri me të cilin personi juridik (përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja) është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (në vijim QKR).
  b) “Emërtimi i personit juridik” është emërtimi tregtar i personit juridik (përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja), që përdoret në kursin e tregut, e që mund të jetë i ndryshëm nga emri me të cilin është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që mund të jetë pjesë ose akronim i emrit të regjistruar, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.
  c) “Emri i personit fizik” është emri me të cilin individi është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, në kuptim të nenit 5 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
  ç) “Emërtimi i personit fizik” është emërtimi tregtar i personit fizik, regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, (sipas kërkesave të nenit 9 të ligjit nr.7632, datë 4.11.1992), që përdoret prej tij në kursin e tregut, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në.
  d) “Emërtimi i shoqërisë së thjeshtë” është emërtimi tregtar, që përdoret nga shoqëria e thjeshtë në kursin e tregut, e regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në.
  dh) “Shenjat dalluese të veprimtarisë” janë shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së subjektit, të regjistruara në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që njoftohen vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në. Shembuj të këtyre shenjave dalluese janë:
  (i) markat e paregjistruara, tabelat (përfshi këtu elementet figurative, që dallojnë një veprimtari franchising);
  (ii) domain name (emri i domain-it në internet); (iii) logoja e simbolet e tjera, të përdorura gjatë ushtrimit të një veprimtarie ekonomike tregtare nga një subjekt i regjistruar e që dallojnë mallrat, shërbimet ose vendin e ushtrimit të kësaj veprimtarie.
  e) “Markë e regjistruar” është marka tregtare ose e shërbimit, në kuptim të dispozitave të ligjit nr.7819, datë 27.4.1994 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar, e regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
  ë) “Karakter dallues”, është elementi grafik, gjuhësor apo i një natyre tjetër, që dallon mjaftueshëm emrin e personit juridik, emërtimin e tij, emërtimin e personit fizik, të shoqërisë së thjeshtë, markën e regjistruar ose çdo shenjë tjetër dalluese të veprimtarisë (sipas përcaktimeve të këtij neni) të një subjekti të regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, alternativisht në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së një subjekti tjetër.
  Karakteri dallues mungon kur përdorimi i një emri, emërtimi apo i një shenje tjetër dalluese mund të sjellë paqartësi për publikun.
  f) “Emër i njëjtë” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, i cili është i njëjtë me emrin e një subjekti tjetër, të regjistruar.
  g) “Emër i ngjashëm” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, i cili nuk ka karakter dallues, në krahasim me emrin e një subjekti tjetër, të regjistruar.
  gj) “Emërtim i njëjtë” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në), i cili është i njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  h) “Emërtim i ngjashëm” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në), i cili nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  i) “Shenjë dalluese e njëjtë” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të kësaj pike, që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e cila është e njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  j) “Shenjë dalluese e ngjashme” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të këtij neni, që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e cila nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.

  2. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, të njëjtë apo të ngjashëm, me emrin e regjistruar apo të rezervuar më parë nga një subjekt tjetër.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  3. Ndalimi, i parashikuar në pikën 2 të këtij vendimi, nuk zbatohet në rastin kur titullari i ligjshëm i emrit të regjistruar apo të rezervuar më parë autorizon me shkrim, regjistrimin e emrit, që kërkohet të regjistrohet. Në këtë rast, emrit i shtohet një element me karakter dallues.

  4. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me rendin publik, të tillë si emra që mund të nxisin apo përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emra që mund të prishin ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin kushtetues, pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, si dhe emra që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  5. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si tërësia e vlerave morale e shoqërore të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e familjes, emra me karakter fyes e të turpshëm, si dhe emra, që bien në kundërshtim me moralin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  6. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar, për efekt regjistrimi, emra në trajtën e shquar apo akronimet përkatëse, të shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave ndërkombëtare, fetare apo institucioneve të pushtetit, qendror a vendor, pa shtesa me karakter dallues.

  7. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që, shprehimisht, ndalohet nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.

  8. Ndalimet e përcaktuara në pikat 6 e 7 të këtij vendimi, zbatohen dhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo për rezervimin e emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  9. Ndalimet, e përcaktuara në pikën 6 të këtij vendimi, nuk zbatohen në rastin kur titullari i institucionit ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit dhe emrit, që kërkohet të regjistrohet, i është shtuar një element me karakter dallues.

  10. Personi fizik regjistrohet në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, me emrin dhe mbiemrin e plotë, që rezulton nga dokumentet e identifikimit.

  11. Për miratimin e aplikimit për regjistrim, ndryshim apo rezervim të emrit të personit juridik, nëpunësi i autorizuar i QKR-së:
  a) verifikon, në bazën e të dhënave elektronike të QKR-së, nëse emri, që kërkohet të
  regjistrohet apo rezervohet, është i njëjtë apo i ngjashëm me emrat e regjistruar apo të rezervuar më parë nga një subjekt tjetër dhe vlerëson, në bazë të rezultatit të kërkimit, karakterin dallues të emrit, që kërkohet të regjistrohet apo të rezervohet;
  b) verifikon nëse emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet apo rezervohet, bie në
  kundërshtim me ndalimet e përmendura në pikat 4 deri 9 të këtij vendimi.

  12. Nëse pas verifikimeve, nëpunësi i autorizuar i QKR-së vëren se emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me emrin e një personi fizik, të regjistruar më parë, është i njëjtë apo pa karakter dallues me emrin e një personi juridik, të regjistruar apo rezervuar më parë, ose bie në kundërshtim me ndalimet e përcaktuara në pikat 4 deri 9 të këtij vendimi, brenda afatit të parashikuar në nenin 55 të ligjit për QKR-në, vendos që emri të mos regjistrohet apo rezervohet dhe vepron në përputhje me vendimin nr.506, datë 1.8.2007 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e regjistrimit dhe të publikimit në QKR”. Nëse këto vërehen gjatë shqyrtimit të aplikimit për rezervim emri, QKR-ja refuzon menjëherë regjistrimin.

  13. Kur emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me emrin e një personi fizik, të regjistruar më parë, QKR-ja pranon regjistrimin kur personi fizik i interesuar ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit. Në këtë rast, emrit të personit
  juridik, që kërkohet të regjistrohet, i shtohet një element me karakter dallues. Autorizimi me shkrim nuk nevojitet, kur regjistrimi apo rezervimi i emrit kryhet nga vetë personi fizik, i interesuar.

  14. Ndaj vendimit të QKR-së, subjekti, të cilit i është refuzuar regjistrimi i emrit, ka të drejtë të ankohet, në rrugë administrative, brenda afateve ligjore, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe Kodin e Procedurave Administrative.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, ky subjekt, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile e brenda afateve ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore.

  15. Çdo person i interesuar, në përputhje me ligjin për QKR-në dhe Kodin e Procedurave Administrative, ka të drejtë, brenda afateve ligjore, të ankohet, në rrugë administrative ndaj vendimit të QKR-së, për regjistrimin e emrit të personit juridik në shkelje të dispozitave të pikave 2 deri 9 të këtij vendimi.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, personi i interesuar, brenda afateve, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile.

  16. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të cenojnë apo të jenë në kundërshtim me rendin publik, të tilla si emërtime apo shenja, që mund të nxisin a përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emërtime apo shenja, që mund të prishin ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin kushtetues, pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, si dhe emërtime apo shenja, që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.

  17. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të cenojnë apo mund të jenë në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si tërësia e vlerave, morale e shoqërore, të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e të familjes, emra me karakter fyes e të turpshëm, ose çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.

  18. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat ndalohen, shprehimisht, nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.

  19. QKR-ja, për pranimin e aplikimit për publikim të emërtimit apo shenjave dalluese, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, verifikon nëse emërtimi apo shenjat dalluese bien në kundërshtim të dukshëm me ndalimet e përcaktuara në pikat 16 deri 18 të këtij vendimi.

  20. Nëse nëpunësi i autorizuar, pas verifikimeve të sipërpërmendura, vëren se emërtimi apo shenjat dalluese bien në kundërshtim me rregullat e parashikuara në pikat 16 deri 18 të këtij vendimi, QKR-ja refuzon publikimin.

  21. Subjekti, të cilit i është refuzuar publikimi i emërtimit apo i shenjave, ka të drejtë, që, brenda afateve ligjore, të ankohet në rrugë administrative ndaj vendimit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të Procedurave Administrative.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, subjekti, brenda afateve ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile.

  22. Çdo person i interesuar, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të Procedurave Administrative, ka të drejtë të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë administrative, ndaj vendimit të QKR-së për publikimin e emërtimit apo të shenjave dalluese, në shkelje të dispozitave të pikave 16 deri 18 të këtij vendimi, si dhe në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile, mund të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë gjyqësore ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative.

  23. Gjatë përcaktimit të përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave dalluese, QKR-ja kryen vlerësimin e përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave, duke marrë parasysh tërësinë e tyre.

  24. Regjistrimi i emrit të personit juridik i jep subjektit të drejtën ta përdorë atë në kursin e tregut, si dhe të pengojë përdorimin e tij, në mënyrë të padrejtë, nga të tretët.

  25. Regjistrimi i emrit të personit juridik nuk përbën pengesë për regjistrimin nga të tretët të një shenje të ngjashme apo të njëjtë me të, si markë tregtare apo shërbimi, përveç rastit kur, në përputhje me legjislacionin për pronësinë industriale, përdorimi i emrit në kursin e tregut ka efekt pengues ndaj këtij regjistrimi.

  26. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon të drejtën e emrit, sipas nenit 5 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

  27. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një të drejtë, sipas legjislacionit për të drejtën e autorit.

  28. Çdo person i interesuar, në bazë të nenit 638 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë e të dispozitave, që rregullojnë pronësinë industriale, mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një markë të regjistruar më parë apo emrat, emërtimet tregtare e shenjat dalluese të përdorura ligjërisht më parë nga të tretët (pavarësisht publikimit të tyre në regjistrin tregtar, sipas ligjit për QKR-në).

  29. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai, sipas legjislacionit në fuqi, cenon një të drejtë tjetër të të tretëve.

  30. Publikimi i emërtimit apo i shenjave dalluese të veprimtarisë, të njoftuar vullnetarisht, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, ka efekt deklarativ.

  31. Çdo person i interesuar, në përputhje me nenin 638 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, me dispozitat, që rregullojnë pronësinë industriale dhe të drejtën e autorit, e në rastet e parashikuara prej këtyre dispozitave a dispozitave të tjera ligjore, ka të drejtë të ankohet, në rrugë gjyqësore, ndaj përdorimit të paligjshëm në kursin e tregut të emërtimit apo të shenjave dalluese të veprimtarisë.

  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
  KRYEMINISTRI Sali Berisha
  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, faqe 3327

 • VENDIM Nr.855, datë 17.12.2004 - PËR ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE NGA SHITJA E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME, TË TRUPËZUARA TË SHOQËRIVE ANONIME, ME KAPITAL THEMELTAR TËRËSISHT SHTETËROR
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 22 e 23 të ligjit nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, veprimtarive të pavarura dhe privatizimit”, të ndryshuar, të nenit 10 të ligjit nr.7926, datë 20.4.1995 “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar dhe të nenit 164 të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë,
  Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Shitja e aktiveve të qëndrueshme, të trupëzuara të shoqërive anonime, me kapital themeltar tërësisht shtetëror, kur ato nuk i shërbejnë më veprimtarisë së tyre, të realizohet me ankand, në lekë, nga Agjencia Kombëtare e Privatizimit:
  a) Për pasuritë e luajtshme, miratimi i privatizimit të kryhet nga organi që i administron ato.
  b) Për objektet ndërtimore, miratimi i privatizimit të bëhet nga Ministri i Ekonomisë.
  Ministri i Ekonomisë në urdhrin për privatizimin e objektit, pjesë e kapitalit të shoqërisë tregtare urdhëron kryerjen e veprimeve në regjistrin tregtar, për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
  Procedura për kryerjen e veprimeve në regjistrin tregtar për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë, për objektet ndërtimore, dosjet e vlerësimit të të cilave, në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, ndodhen në Ministrinë e Ekonomisë dhe në Agjencinë Kombëtare të Privatizimit, të bëhet pas nënshkrimit të kontratës së shitjes.

  2. Procedurat e vlerësimit dhe të shitjes të realizohen në përputhje me vendimin nr.159, datë 13.3.2003 të Këshillit të Ministrave “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet, si dhe për procedurat e shitjes”.

  3. Të ardhurat e përfituara:
  a) nga shitja e pasurive të luajtshme të ndahen si më poshtë vijon:
  - 5 për qind për llogari të Agjencisë Kombëtare të Privatizimit;
  - 95 për qind për llogari të shoqërisë anonime;
  b) nga shitja e objekteve ndërtimore të shoqërive anonime me kapital themeltar tërësisht shtetëror të ndahen si më poshtë vijon:
  - 5 për qind për llogari të Agjencisë Kombëtare të Privatizimit;
  - 10 për qind për llogari të Ministrisë së Ekonomisë; 85 për qind për llogari të Buxhetit të Shtetit.

  4. Regjistrimet për shitjet e aktiveve të qëndrueshme, të trupëzuara, si veprim me efekt në rezultatin e shoqërisë anonime, të bëhen në përputhje me ligjin nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

  5. Vendimi nr.417, datë 9.7.1998 i Këshillit të Ministrave “Për administrimin e të ardhurave nga shitja e aktiveve të qëndrueshme, të trupëzuara, të shoqërive anonime, me kapital themeltar tërësisht shtetëror”, shfuqizohet.

  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI Fatos Nano
  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.102, faqe 6806

 • VENDIM Nr.93, datë 28.2.1994 - PËR BASHKIMIN E NDËRMARRJEVE SHTETËRORE NË SHOQËRITË TREGTARE ME ORTAKË TË TJERË
 • (Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.466, datë 3.10.1994, nr.130, datë 20.3.1995 dhe nr.288, datë 5.6.1995)

  (I përditësuar)
  Me propozimin e Ministrisë së Industrisë dhe të Tregtisë, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

  1. Ndërmarrjet, institucionet ose njësitë e tjera shtetërore, buxhetore ose jobuxhetore, që në vijim të këtij vendimi do të emërtohen “ndërmarrje”, të cilat kanë propozuar të bashkohen në një shoqëri tregtare me ortakë të tjerë, duhet të paraqesin në organin nga varen, përkatësisht në ministrinë ose institucionin tjetër qendror, ARN, bashkësinë ekonomike dhe organet e pushtetit lokal, këto dokumente:
  - studim tekniko-ekonomik;
  - projektkontratë;
  - projektstatut;
  - identiteti i ortakëve;
  - kredibiliteti bankar i ortakëve;
  - dokumentet e plota të vlerësimit të kontributeve.
  Organet nga varet ndërmarrja duhet të paraqesin, së bashku me mendimin e tyre, dokumentet e parashikuara më sipër në Bordin e Agjencisë Kombëtare të Privatizimit, i cili është i vetmi organ që jep miratimin për bashkimin e ndërmarrjeve në shoqëri tregtare me ortakë të tjerë.
  Ndërmarrjet mund të bashkohen vetëm në ato shoqëri tregtare ku shteti si ortak përballon humbjet deri në kurifin e vlerës së kontributit të tij në kapitalin themeltar.

  2. Në rastet kur ndërmarrjet kryejnë veprimtarinë degë me rëndësi të veçantë për ekonominë kombëtare, ministria, institucioni tjetër qendror, ARN-ja, bashkësia ekonomike, ose organet e pushtetit lokal, ia përcjellin mendimin e tyre për miratim Këshillit të Ministrave.
  Degë me rëndësi të veçantë të ekonomisë kombëtare janë ato që përcaktohen në nenin 3 të ligjit nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”.
  2/a Ministria e Burimeve Minerare dhe Energjetike miraton bashkimin e ndërmarrjeve dhe bashkësive ekonomike të sistemit të saj në shoqëri tregtare në rastet e mëposhtme:
  a) Për mineralet e grupit të dytë, të tretë (përveç qymyreve dhe bitumeve) dhe të katërt të përcaktuara në tabelën shoqëruese të ligjit minerar të Shqipërisë nr.7796, datë 17.2.1994.
  b) Për të gjitha veprimtaritë në sektorin e naftës e të gazit, me përjashtim të rasteve kur bashkësia ekonomike Albpetrol merr pjesë në një shoqëri tregtare:
  - për kërkimin dhe zbulimin e vendburimeve të naftës e të gazit;
  - për nxjerrjen e naftës e të gazit, si dhe rehabilitimin e vendburimeve ekzistuese të naftës e të gazit;
  - për përpunimin e naftës;
  - për bashkëpunimin në fushën e gjeologjisë për kërkimin e naftës.

  3. Organet nga varen ndërmarrjet, para se të vendosin bashkimin e tyre në një shoqëri tregtare me ortakë të tjerë, marrin mendimin e ministrive ose institucioneve të tjera qendrore të interesuara e të organeve të specializuara për identitetin a kredibilitetin bankar të ortakëve, si dhe për çështje të tjera të krijimit të shoqërisë tregtare. Organet shtetërore, të cilave u është kërkuar mendimi për çështjet e mësipërme, janë të detyruara të përgjigjen jo më vonë se 15 ditë nga marrja e kërkesës, pavarësisht se cili është mendimi i tyre, përfshirë edhe pamundësinë për të dhënë mendim.

  4. Organi përkatës që ka vendosur për bashkimin e ndërmarrjes në shoqërinë tregtare me ortakë të tjerë, ka atributet e ortakut në këtë shoqëri në kuptimin e ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, dhe në vijim të këtij vendimi do të emërtohet “ortaku shtetëror shqiptar”.
  Ortakët, përfaqësuesit e tyre, shoqëria tregtare etj. duhet të zbatojnë edhe sa vijon:
  - Përfaqësuesi i ortakut shtetëror shqiptar emërtohet nga ky i fundit, i cili ka edhe të drejtën e shkarkimit me një vendim të motivuar. Ata mund të riemërohen.
  - Ortaku shtetëror shqiptar duhet që për çdo shoqëri tregtare të caktojë ekspertë kontabël të autorizuar, në marrëveshje me ortakët e tjerë.
  - Përfaqësuesi i ortakut shtetëror shqiptar duhet t’i paraqesë ortakut, periodikisht dhe detyrimisht në mbyllje të çdo viti, raport për veprimtarinë ekonomnike e financiare të shoqërisë, të verifikuar e kontrolluar nga ekspertët kontabël të autorizuar si më sipër.
  - Shteti nuk financon humbjet e shoqërive tregtare me ortak shtetëror shqiptar, përveçse me ligj, me përjashtim të rasteve të veçanta që kanë të bëjnë me subvencionimin e çmimeve të kontrolluara sipas miratimit të Këshillit të Ministrave.
  - Shteti nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë tregtare me pjesëmarrjen e ortakut shtetëror shqiptar, ndaj të tretëve.
  Çdo kontratë e marrëveshje ndërmjet shoqërisë tregtare me ortakun shtetëror shqiptar, nga njëra anë, dhe ortakëve e punonjësve të tjera të së njëjtës shoqëri trgtare është e ndaluar, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj ose akte nënligjore, si dhe kur ortaku shtetëror shqiptar bie dakord.
  - Përfaqësuesi i ortakut shtetëror shqiptar është përgjegjës individualisht ndaj shtetit, ndaj 109 shoqërisë tregtare dhe ndaj çdo personi të tretë për çdo shkelje që ai i bën legjislacionit në fuqi, si dhe për dëmet që mund t’i sjellë shoqërisë tregtare si pasojë e veprimtarisë së tij.

  5. Dividenti që rezulton nga shoqëritë tregtare me ortak shtetëror shqiptar, ndahet mes ortakëve të shoqërisë në përputhje me përcaktimin në aktet e themelimit të saj, sipas kontributeve në kapitalin themeltar e çdo formë tjetër.
  Dividenti që i takon ortakut shtetëror shqiptar, derdhet në buxhetin e shtetit.

  6. Shfuqizuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.288, datë 5.6.1995.

  7. Kërkesat dhe rregullat e përcaktuara në këtë vendim janë të detyrushme të përfshihen në aktet e themelimit të shoqërive tregtare, që do të krijohen me bashkim me ndërmarrjet pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

  8. Të gjitha aktet nënligjore dhe dispozitat e tjera që bien në kundështim me këtë vendim, shfuqizohen.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  KRYETARI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Aleksandër Meksi
  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.5, faqe 277