LIGJ Nr.9723, datë 3.5.2007 - PËR QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT

(Ndryshuar me ligjin nr.9916, datë 12.5.2008)
I përditësuar

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI: