KREU IV - RREGULLA PËR CAKTIMIN E DËNIMIT DHE REHABILITIMI