PJESA VI - LIKUIDIMI NË GJENDJEN E AFTËSISË PAGUESE